Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Willy Meyer

dringt in

Europees Parlement aan

op betere diagnose

en erkenning

van ME.

 

 

 

 


 

 

In navolging van een initiatief van EMEA uit 2012 (de molens draaien traag: klik hier)

dringt Willy Meyer (Lid van Izquierda Unida / Verenigd Links) via parlementaire vragen

in het Europees Parlement aan op betere diagnose(criteria) van en meer onderzoek naar ME.

 

De oorspronkelijke tekst van de website van Meyer is in het Spaans.

Aan onderstaande vertalingen kunnen geen rechten ontleend worden.

 

 

 


 

 

Willy Meyer solicita a la comisión europea

una mejora en el diagnóstico y reconocimiento de la Encefalomielitis Miálgica.

 

 

22-03-2013

 

Willy Meyer ha solicitado a la Comisión Europea a que ejerza sus competencias en materia de sanidad a nivel europeo para que, en los sistemas sanitarios de los estados miembros del la Unión, se disponga de procedimientos para un correcto diagnóstico y no se confunda más la Encefalomielitis Miálgica con el Síndrome de Fatiga Crónica.

 

LLa Encefalomielitis Miálgica está clasificada según la comunidad científica internacional como una grave enfermedad neurológica, sin embargo el Síndrome de Fatiga Crónica, es un concepto indefinido que puede inducir a errores de diagnosis. En 2009 la Comisaría de la Dirección General de Sanidad y Consumo Androulla Vassiliou admitió que este término podía inducir a confusión y a problemas con los pacientes, sin embargo poco se ha avanzado en la corrección de dichos diagnósticos. Las personas afectadas por la Encefalomielitis Miálgica se encuentran en una desesperada situación de indefensión debido a continuos diagnósticos erróneos que califican su enfermedad erróneamente como un problema psicológico en lugar de una enfermedad neurológica.

 

"Los sistemas públicos de salud de los estados miembros deben garantizar por todos los medios a su disposición la diagnosis certera de todas las enfermedades reconocidas por la comunidad científica internacional, cualquier error en este paso tiene gravísimas consecuencias para los afectados" sostuvo el eurodiputado de Izquierda Unida refiriéndose a los afectados de esta enfermedad. La Pregunta Parlamentaria presentada por Meyer recoge la necesidad de que los estados miembros deban implementar los criterios establecidos en el Consenso de Canadá 2003/ICC 2013 para una efectiva diagnosis de la Encefalomielitis Miálgica; así como insiste en que la Comisión Europea debe poner a disposición fondos para la investigación biomédica para mejorar las técnicas de diagnóstico y los posibles tratamientos para esta gravísima enfermedad neuronal.

 

La Comisión Europea también debe ser consciente de que los estados miembros de la Unión no pueden incumplir los acuerdos internacionales que obligan a reconocer las enfermedades identificadas por la Organización Mundial de la Salud que en su Clasificación Internacional de Enfermedades reconoce esta enfermedad. Del mismo modo la Organización Internacional del Trabajo reconoce esta enfermedad, resultando cada caso de diagnóstico erróneo de esta enfermedad, un incumplimiento de los acuerdos adquiridos con estas dos instituciones.

 

 

http://www.willymeyer.es/index.php?sec=15&l=es&id=779

 

 


 

 

Vrije vertaling:

 

 

Willy Meyer vraagt de Europese Commissie om een betere diagnose en erkenning van Myalgische Encefalomyelitis.

 

22 maart 2013

 

Willy Meyer heeft de Europese Commissie gevraagd haar bevoegdheden op Europees niveau uit te oefenen, opdat de gezondheidsstelsels van de lidstaten beschikken over procedures voor een juiste diagnose van Myalgische Encephalomyelitis, niet te verwarren met het chronisch vermoeidheidssyndroom [CVS].

 

Myalgische Encefalomyelitis is geclassificeerd volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap als een ernstige neurologische aandoening, maar het chronische vermoeidheidssyndroom [CVS] is een ongedefinieerd concept, dat kan leiden tot fouten in de diagnose.

 

Alhoewel de commissaris van het ministerie van Volksgezondheid Androulla Vassiliou in 2009 heeft toegegeven dat deze term [CVS, FT] kan leiden tot verwarring en problemen voor patiënten, is nog weinig vooruitgang geboekt bij het corrigeren van deze diagnoses.

 

Mensen die getroffen zijn door Myalgische Encefalomyelitis bevinden zich in een wanhopige situatie van hulpeloosheid als gevolg van continue verkeerde diagnosen, waarmee hun ziekte ten onrechte gekwalificeerd wordt als een psychologisch probleem in plaats van een neurologische ziekte.

 

"De openbare gezondheidsdiensten van de lidstaten moeten met alle hen tot ter beschikking staande middelen zorgen voor een nauwkeurige diagnose van alle ziekten die erkend zijn door de internationale wetenschappelijke gemeenschap, elke fout in deze stap heeft ernstige gevolgen voor de betrokkenen," zei het Europees lid van de spaanse communistische partij Izquierda Unida, verwijzend naar de slachtoffers van deze ziekte. 

 

In de parlementaire vraag benadrukt Meyer de noodzaak tot implementatie van de Canadese Consensus 2003/ICC 2013-criteria in de lidstaten voor een effectieve diagnose van Myalgische Encefalomyelitis, en dringt hij er op aan dat de Europese Commissie geld beschikbaar stelt voor biomedisch onderzoek teneinde diagnostische technieken en behandelingsmogelijk­heden voor deze zeer ernstige neurologische ziekte te verbeteren.

 

De Europese Commissie moet zich er ook van bewust zijn dat de EU-lidstaten de internationale overeenkomsten niet mogen schenden die verplichten de geïdentificeerde ziekten te erkennen; de Wereldezondheidsorganisatie erkent deze ziekte in haar internationale classificatie van de ziekten.

 

Ook de Internationale Arbeidsorganisatie erkent deze ziekte, met als gevolg dat elke verkeerde diagnose van deze ziekte, een schending is van de overeenkomsten die werden overeengekomen binnen deze twee instellingen.

 

 


 

 

Free translation:

 

 

Willy Meyer asks the European Commission

to improve the diagnosis and recognition of Myalgic Encephalomyelitis.

 

 

03/22/2013

 

Willy Meyer asks the European Commission to exercise powers in the area of healthcare at European level to ensure that the health systems of the EU Member States employ procedures for proper diagnosis and that they not longer confuse Encephalomyelitis Myalgic with Chronic Fatigue Syndrome.

 

Myalgic Encephalomyelitis is classified by to the international scientific community as a serious neurological disease, however the Chronic Fatigue Syndrome [CFS] is an undefined concept that can lead to errors in diagnosis.

 

In 2009 the Commissioner of the Department of Health Androulla Vassiliou admitted that this term [CFS, FT] could lead to confusion and problems for patients, yet little progress has been made in correcting these diagnoses.

 

People affected by Myalgic Encephalomyelitis are in a desperate situation of helplessness due to continuous misdiagnosis mistakenly qualifying their illness as a psychological problem rather than a neurological disease.

 

"The public health systems of the Member States must ensure by all means at heir disposal an accurate diagnosis of all diseases recognized by the international scientific community, any error in this step has serious consequences for those affected," said the European member of the Spanish communist party Izquierda Unida, referring to the victims of this disease.

 

The parliamentary question Meyer points out the need for Member States to implement the Canadian Consensus 2003/ICC 2013-criteria for effective diagnosis of Myalgic Encephalomyelitis, and also emphasizes that the European Commission should make funds available to enable biomedical research to improve diagnostic techniques and treatment options for this very serious neurological disease improve./span>

 

The European Commission should also be aware that the EU Member States cannot violate international agreements which oblige the acknowledged diseases to be acknowledged; the World Health Organization acknowledges this disease [ME, FT] in its International Classification of Diseases.

 

The International Labour Organization acknowledges this disease, which implies that any erroneous diagnosis of this disease is a violation of the agreements that were reached within these two institutions.