Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Onderzoeksprogramma CVS

ZonMw 2005-2010:

1,9 miljoen besteed aan

CGT/GET-studies en richtlijn

 

 

 

 


 

1,9 miljoen overheidsgeld volledig geheel besteed aan

7 CGT/GET-studies en een "multidisciplinaire" richtlijn.

 

En weer vijf jaar verder...

 

Van de toezeggingen in de Tweede Kamer-kommissie in 2005 dat een deel van het onderzoeksgeld besteed zou worden aan biomedisch onderzoek is niets terecht gekomen.

Maar ja, wat verwacht men als de slagers hun eigen vlees mogen keuren?

 

 


 

 

 

 

Programma: Chronisch Vermoeidheidssyndroom

 

 

1. Programma

2. Projecten

3. Publicaties

 

Programma

 

De minister van VWS gaf ZonMw in 2005 de opdracht om een programma over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) te ontwikkelen en uit te voeren. CVS is een reŽle, ernstig invaliderende aandoening die beperkingen oplegt aan het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal functioneren en samengaat met een verminderde kwaliteit van leven. Naar schatting ondervinden 30.000 tot 40.000 mensen in Nederland last van klachten die samenhangen met CVS. Er zijn nauwelijks evidence based effectieve behandelingen voor CVS.

 

Het ministerie stelde Ä1,9 miljoen beschikbaar om:

 1. onderzoek te doen naar de condities waaronder effectieve of veelbelovende gedragsmatige interventies bij CVS (zoals cognitieve gedragstherapie, Graded Excercise Training, Pacing) in de praktijk succesvol zijn.
 2. een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor de diagnosestelling, indicatiestelling, behandeling, begeleiding en reactivering van mensen met CVS.
 3. te stimuleren dat beroepsgroepen de multidisciplinaire richtlijn voor de eigen beroepspraktijk toepasbaar maken en implementeren.
 4. te stimuleren dat cognitieve gedragstherapeuten bekend zijn met de mogelijkheden van CGT bij CVS en dat het opleidingsaanbod wordt verruimd.

 

Op dit moment zijn zeven onderzoeksprojecten in uitvoering, waarvan 2 onderzoeken in het kader van implementatie van interventies. In de loop van 2011 zal het eerste onderzoek worden afgerond. Het laatste onderzoek zal naar verwachting in september 2012 worden afgerond.

 

Er komen geen nieuwe subsidierondes meer binnen dit programma.

 

Programmagegevens

 

Budget: Ä 1.900.000

Looptijd: 2005-2010

 

 

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/chronisch-vermoeidheidssyndroom

 

 


 

Projecten

 

 

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/chronisch-vermoeidheidssyndroom/projecten/

 

 


 

Publicaties

 

Programmatekst Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

 

1 juni 2006

 

 

 

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/chronisch-vermoeidheidssyndroom/publicaties

 

 

 

Programma

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

met kennis behandelen, begeleiden, reactiveren

 

ZonMw, juni 2006

 

 

 

 

Citaten:

 

....

 

CVS wordt ook wel aangeduid als ME (myalgische encephalomyelitis). Deze term is misleidend gebleken omdat de suggestie wordt gewekt dat patiŽnten spierpijn zouden hebben door ontsteking van hersenen en ruggenmerg. Hiervoor zijn echter geen wetenschappelijke bewijzen.

 

Als vooralsnog onverklaard syndroom met een weinig specifiek en veelal wisselend klachtenpatroon vertoont CVS aanzienlijke overlap met enkele andere tot nu toe onverklaarde aandoeningen, zoals fibromyalgie en het prikkelbare darm syndroom. Sommige beroepsgroepen geven er daarom de voorkeur aan de verschillende aandoeningen samen te voegen en te benoemen als lichamelijk onverklaarde aandoeningen. Anderen proberen juist binnen de casusdefinitie subgroepen te onderscheiden aan de hand van specifieke kenmerken. In dit programma beperken wij ons tot CVS. Daarmee is geenszins uitgesloten dat de bevindingen uit het programma ook toepasbaar kunnen zijn op andere nog onverklaarde aandoeningen.

 

 

....

 

De nadruk in dit programma ligt op het verder ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van interventies waarvoor al enige wetenschappelijke evidentie bestaat. Dat is vooralsnog alleen het geval met cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded excercise training (GET). Deze interventies nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen dit programma.

 

....

 

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

 

bij CVS is een psychotherapeutische behandelmethode die zich richt op

het veranderen van cognities en gedragingen die herstel in de weg staan.

 

CGT pretendeert niet de oorzaken van CVS aan te pakken

(die zijn immers niet bekend,

of spelen na verloop van tijd mogelijk geen rol meer van betekenis).

 

Belangrijke componenten van de behandeling bij CVS zijn:

 • uitleg van het onderscheid tussen predisponerende, uitlokkende en in standhoudende factoren,
 • motiveren voor aanpakken van instandhoudende factoren en uitdagen van cognities.

 

De behandeling met CVS bevat altijd ook een element van lichamelijke activiteit: vaststellen van een basisniveau en geleidelijke toename van activiteiten op uiteenlopende gebieden.

 

Graded Excercise Training (GET)

 

is een fysiek trainingsprogramma dat zich richt op verbetering van de lichamelijke conditie. Het aangrijpingspunt is dus uitsluitend fysiek. Na het vaststellen van een basisniveau, wordt de training geleidelijk verzwaard, waardoor de conditie verbetert. Het doen van oefeningen brengt met zich mee dat daarmee ook de gewoonte wordt doorbroken om lichamelijke activiteit te vermijden.

 

...

 

 

De beperkte insteek en omvang van het programma nopen ons om ook de beperkingen van het programma aan te geven.

 

Allereerst biedt het programma niet de mogelijkheid voor

 • onderzoek naar de etiologie van CVS of
 • het identificeren van biomedische ziektekenmerken.

Ook het onderzoek naar behandelvormen heeft een beperkte insteek.

 

...

 

 

3. Doelstellingen

 

De hoofddoelstelling van het programma is het verzamelen en verdiepen van kennis over effectieve behandel-, begeleidings- en reactiveringsmethoden bij CVS en het verspreiden en implementeren van deze kennis onder relevante beroepsgroepen, teneinde een adequate en uniforme professionele aanpak an CVS te stimuleren.

 

De hoofddoelstelling kan worden vertaald in onderstaande concrete doelstellingen:

 1. Het onderzoeken van de condities waaronder effectieve of veelbelovende gedragsmatige interventies bij CVS (cognitieve gedragstherapie, Graded Excercise Training, Pacing) in de praktijk succesvol zijn.
 2. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn voor de diagnosestelling, indicatiestelling, behandeling, begeleiding en reactivering van mensen met CVS.
 3. Stimuleren dat beroepsgroepen de multidisciplinaire richtlijn voor de eigen beroepspraktijk toepasbaar maken en implementeren.
 4. Stimuleren dat cognitieve gedragstherapeuten bekend zijn met de mogelijkheden van CGT bij CVS en dat het opleidingsaanbod wordt verruimd.

 

4. Inhoud van het programma

 

In het volgende wordt beschreven welke activiteiten binnen het programma plaatsvinden om de doelstellingen te realiseren. In bijlage 1 wordt dit nog eens schematisch weergegeven, waarbij ook de concreet te behalen resultaten worden benoemd.

 

4.1 Activiteiten doelstelling 1

 

'Het onderzoeken van de condities waaronder effectieve of veelbelovende gedragsmatige interventies bij CVS (Cognitieve Gedragstherapie, Graded Excercise Training, Pacing) in de praktijk al dan niet succesvol zijn'.

 

Deze doelstelling is gerealiseerd als:

 • Wetenschappelijke onderzoeken naar deze interventies zijn uitgevoerd.
 • Over de resultaten is gepubliceerd in de vakpers, de lekenpers, op het slotcongres en op congressen van relevante beroepsgroepen.

4.2 Activiteiten doelstelling 2

 

Het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn voor de diagnosestelling, indicatiestelling, behandeling, begeleiding en reactivering van mensen met CVS.

 

Deze doelstelling is bereikt als:

 • De multidisciplinaire richtlijn voor de diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van CVS in boekvorm of digitaal beschikbaar is.
 • Relevante beroepsgroepen bekend zijn met de inhoud van de richtlijn.
 • Zowel de Gezondheidsraad als patiŽntenorganisaties melden dat er weinig uniformiteit is in de manier waarop verschillende beroepsbeoefenaren (huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen) de aandoening diagnosticeren, behandelen en beoordelen. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn kan hierin verandering brengen.

4.3 Activiteiten doelstelling 3

 

Stimuleren dat beroepsgroepen de multidisciplinaire richtlijn voor de eigen beroepspraktijk toepasbaar maken en implementeren.

 

Deze doelstelling is bereikt als:

 • De relevante beroepsgroepen en Ėorganisaties standaarden en implementatiemateriaal voor de eigen beroepsgroep ontwikkelen.
 • Beroepsorganisaties de eigen beroepsgroep een training aanbieden gericht op het toepassen van de richtlijn

4.4 Activiteiten doelstelling 4

 

Stimuleren dat cognitieve gedragstherapeuten bekend zijn met de mogelijkheden van CGT bij CVS en dat het opleidingsaanbod wordt verruimd.

 

Deze doelstelling is bereikt als:

 • Op minstens ťťn congres voor cognitief gedragstherapeuten een (poster) presentatie is over de mogelijkheden van CGT bij CVS.
 • Minstens ťťn instituut voor bij- en nascholing een cursus aanbiedt voor Cognitieve Gedragstherapie bij CVS.

 

 

Bijlage 1 Samenstelling Programmacommissie

 

Voorzitter

Mevrouw Dr. M. Mootz

 

Leden

Prof. dr. G. Bleijenberg

Dr. J.S. Burgers

mevrouw prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen

Dr. A.N. Goudswaard

Mevrouw J.G. van Heertum

Dr. C.T.J. Hulshof

Dr. H. Kroneman

Mevrouw prof. dr. G.H.I. Moorkens

Mevrouw drs. E. van de Putte

Prof. dr. C.P.D.R. Schaap

 

....

 

 

Programmatekst:

http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Programmatekst_CVS.pdf